Please wait...
Video 17:27 14/08/2018

Junie đã có những chia sẻ sau hủy diệt GAM, Izumin đưa ra nhận xét về bốc thăm khó hiểu của chủ nhà Indonesia.

CHANNEL

CHANNEL

btn-close