Please wait...
Video 15:47 15/06/2018

Faker đánh vô cùng tốt với quân bài Irelia đường giữa...

CHANNEL

CHANNEL

btn-close