Please wait...
Video 10:31 04/07/2018

Cowsep nói mặc dù anh hay chửi đồng đội nhưng đây là Liên Minh nên chơi phải thế thôi.

CHANNEL

CHANNEL

btn-close